Komplett guide till solceller för bostadsrättsföreningar

Välkomna till vår omfattande guide om solceller för bostadsrättsföreningar. Här kommer vi att förse er med all information ni behöver för att fatta välgrundade beslut om solceller för er förening. Vi kommer att gå igenom allt från ekonomi, teknik, installation och underhåll, samt vad som krävs för att få de bästa möjliga resultaten.

Ekonomiska aspekter av solceller för bostadsrättsföreningar

Investering och kostnader

Att investera i solceller för bostadsrättsföreningar kan vara en mycket lönsam affär. Men det är viktigt att ha en tydlig bild över de initiala kostnaderna och den potentiella avkastningen på investeringen.

 • Anskaffningskostnader: Inköp av solcellspaneler, växelriktare och övrigt material.
 • Installationskostnader: Arbetskostnader för att montera och koppla in solcellssystemet.
 • Underhållskostnader: Löpande kostnader för drift, underhåll och reparationer.

Bidrag och skattereduktioner

Det finns flera ekonomiska incitament för bostadsrättsföreningar att investera i solceller. Bland dessa hittar vi:

 • Investeringstöd: Bostadsrättsföreningar kan ansöka om investeringsstöd från Energimyndigheten. Stödet täcker upp till 20% av de totala investeringskostnaderna för solcellsanläggningen.
 • Skattereduktion för överskottsproduktion: Föreningen kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som säljs tillbaka till elnätet.

Teknik och systemkomponenter för solcellsanläggningar

Solcellspaneler

Det finns två huvudsakliga typer av solcellspaneler som används i Sverige:

 • Monokristallina solceller: Dessa har en hög verkningsgrad (18-24%) och har en högre effekt per ytenhet. De är dock något dyrare än polykristallina solceller.
 • Polykristallina solceller: Dessa har en något lägre verkningsgrad (15-20%) jämfört med monokristallina solceller, men de är oftast billigare. De kan vara ett bra alternativ för föreningar med större takytor och mindre budget.

Växelriktare

Växelriktaren är en viktig komponent i solcellssystemet, eftersom den omvandlar den likström (DC) som solcellspanelerna producerar till växelström (AC) som kan användas i bostäderna och säljas tillbaka till elnätet. Det finns två huvudsakliga typer av växelriktare:

 • Centrala växelriktare: En stor växelriktare som hanterar all el från solcellsanläggningen. Dessa är generellt billigare och enklare att installera, men kan vara mindre effektiva om det finns skuggning på taket.
 • Moduloptimerare och mikroinverterare: Dessa små enheter installeras på varje solpanel och optimerar elproduktionen individuellt. De kan öka systemets övergripande effektivitet, särskilt vid skuggning, men är dyrare och mer komplexa att installera.

Installation och underhåll av solcellsanläggningar

Förberedelser inför installation

Innan ni påbörjar installation av solceller för bostadsrättsföreningar är det viktigt att göra en noggrann utvärdering av taket och fastigheten:

 1. Takets bärförmåga: Kontrollera att taket har tillräcklig bärförmåga för att stödja vikten av solcellspanelerna och eventuella monteringsstrukturer.
 2. Takets lutning och orientering: Den ideala lutningen för solcellspaneler i Sverige är mellan 30 och 45 grader. Söderläge är optimalt, men sydost- eller sydvästlägen kan också fungera bra.
 3. Skuggning: Undersök takytan noggrant för att identifiera eventuella skuggor från byggnader, träd eller andra objekt som kan påverka solcellsanläggningens effektivitet.

Installation av solcellsanläggningen

Anlita en professionell och certifierad installatör för att montera och ansluta solcellssystemet. Det är viktigt att installatören följer alla gällande branschregler, säkerhetsbestämmelser och byggnormer.

Underhåll och drift av solcellsanläggningen

För att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd för solcellsanläggningen är det viktigt att utföra regelbundet underhåll och övervaka systemets prestanda:

 • Rengöring: Smuts, damm och snö kan påverka solcellspanelernas effektivitet. Se till att panelerna hålls rena och fria från ansamlingar.
 • Systemövervakning: Använd en övervakningslösning för att kontinuerligt följa solcellsanläggningens prestanda och upptäcka eventuella problem i tid.
 • Periodisk kontroll: Anlita en professionell firma för att genomföra regelbundna kontroller av solcellssystemet, inklusive inspektion av växelriktare, kablar och monteringsstrukturer.

 

solenergi, solcellssystem
Solceller för bostadsrättsföreningar

Juridiska och administrativa aspekter av solceller för bostadsrättsföreningar

Bygglov och planbestämmelser

Innan installation av solcellsanläggningen kan påbörjas måste ni kontrollera om det krävs bygglov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta kan variera beroende på kommunens bestämmelser och fastighetens detaljplan.

Försäkring och ansvar

Se till att solcellsanläggningen omfattas av er fastighetsförsäkring och att ni har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador orsakade av anläggningen. Informera också er försäkringsgivare om installationen av solcellssystemet.

Avtal med elnätsföretag och elleverantör

För att sälja överskottsel tillbaka till elnätet behöver ni teckna ett avtal med ert elnätsföretag och en elleverantör. Detta avtal bör reglera hur ni säljer elen, hur ni får betalt för överskottet och vilka avgifter som tillkommer.

Sammanfattning och nästa steg

Att investera i solceller för bostadsrättsföreningar kan ge betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom att följa denna guide och noggrant planera för investeringen, installationen och underhållet av solcellsanläggningen kan ni säkerställa att ni får ut det mesta av ert solenergisystem.

Nästa steg för er bostadsrättsförening kan vara att:

 1. Begära offerter från flera solcellsföretag och jämföra deras priser, produkter och tjänster.
 2. Kontakta er kommun för att ta reda på om det krävs bygglov eller anmälan för installation av solceller på er fastighet.
 3. Gör en noggrann utvärdering av taket och fastigheten för att säkerställa att den är lämplig för installation av solceller.
 4. Anlita en certifierad och erfaren solcellsinstallatör för att montera och ansluta solcellsanläggningen.
 5. Se till att ni har en underhållsplan på plats för att säkerställa optimal prestanda och livslängd för solcellssystemet.
 6. Teckna avtal med elnätsföretag och elleverantör för försäljning av överskottsel.

Genom att följa dessa steg kan ni maximera de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med solceller för bostadsrättsföreningar och bidra till en hållbar energiframtid för er bostadsrättsförening.

Lycka till på er solcellsresa!

Vanliga frågor om solceller för bostadsrättsföreningar

För att ytterligare hjälpa er i beslutsprocessen har vi sammanställt en lista med vanliga frågor och svar om solceller för bostadsrättsföreningar.

Hur lång är livslängden på solcellspaneler?

Solcellspanelernas livslängd kan vara upp till 25-30 år eller längre, men deras effektivitet minskar gradvis över tid. De flesta tillverkare erbjuder en effektgaranti på omkring 80-90% av den ursprungliga effekten efter 25 år.

Hur påverkas solcellsanläggningens effektivitet av klimatet i Sverige?

Solceller fungerar bäst i starkt solljus, men de genererar fortfarande el även under molniga förhållanden. Dessutom är solcellspaneler mer effektiva vid lägre temperaturer, vilket innebär att de kan fungera relativt bra även under den svenska vintern. Det är dock viktigt att hålla panelerna rena från snö och is för att maximera deras prestanda.

Behöver vi någon särskild utrustning för att lagra överskottselen från solcellerna?

För att lagra överskottsenergi från solceller kan ni investera i ett batterilagringssystem. Detta är dock inte nödvändigt för alla bostadsrättsföreningar, eftersom ni oftast kan sälja överskottselen tillbaka till elnätet och få en skattereduktion. Batterilagring kan vara användbart om ni vill öka er självförsörjningsgrad och minska beroendet av elnätet, men det innebär också en större initial investering och löpande underhållskostnader.

Vad händer med solcellsanläggningen vid strömavbrott?

Om solcellsanläggningen är kopplad till elnätet kommer den att stängas av automatiskt vid ett strömavbrott, för att skydda reparatörer från att utsättas för ström från anläggningen. Om ni har ett batterilagringssystem kan ni dock fortsätta att använda den lagrade energin under strömavbrottet, förutsatt att anläggningen är utrustad med en s.k. ö-driftsfunktion.

Hur hanteras underhåll av solcellsanläggningen av bostadsrättsföreningen?

Underhåll av solcellsanläggningen kan hanteras på flera sätt av bostadsrättsföreningen:

 • Internt underhåll: Om föreningen har tillräckligt kunniga och erfarna medlemmar kan ni välja att sköta underhållet själva. Det är dock viktigt att följa alla säkerhetsbestämmelser och att ha en tydlig plan för underhållsarbetet.
 • Externt underhåll: Om föreningen inte har tillräckligt med resurser eller kunskap för att sköta underhållet internt, kan ni anlita en extern firma som specialiserar sig på underhåll av solcellsanläggningar. Detta kan innebära en extra kostnad, men det kan också ge er trygghet och säkerställa att underhållet utförs på ett professionellt och säkert sätt.

Vad är den genomsnittliga återbetalningstiden för en solcellsanläggning i en bostadsrättsförening?

Återbetalningstiden för solceller för bostadsrättsföreningar varierar beroende på en rad faktorer, såsom systemets storlek, kostnad, solinstrålning, elpriser och eventuella ekonomiska stöd. Generellt sett kan återbetalningstiden för en solcellsanläggning i en bostadsrättsförening i Sverige ligga mellan 10 och 20 år. Det är viktigt att göra en noggrann ekonomisk analys och beakta alla relevanta faktorer för att få en realistisk uppskattning av återbetalningstiden för er specifika anläggning.

Kan vi använda solcellsanläggningen för att ladda elbilar?

Ja, det är möjligt att använda solceller för bostadsrättsföreningar för att ladda elbilar. För att göra detta behöver ni installera en laddningsstation (även kallad laddbox) som är ansluten till solcellssystemet. Detta kan kräva en större solcellsanläggning för att täcka både fastighetens och elbilarnas energibehov. Det kan också vara en bra idé att undersöka möjligheten att få stöd från statliga eller kommunala program för installation av laddinfrastruktur.

Genom att följa denna guide och överväga svaren på dessa vanliga frågor kan ni fatta välgrundade beslut om investering i solceller för er bostadsrättsförening och bidra till en mer hållbar och miljövänlig energiförsörjning för framtiden.

Tags :
Bostadsrättsförening,Solceller

Relaterade inlägg