Vanliga frågor om solceller

Ekonomi

Kan jag få skattereduktion för grön teknik?

För att du ska kunna dra nytta av avdraget för grön teknik, finns det några villkor som måste uppfyllas.

 1. För det första krävs det att du har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna dra full nytta av skattereduktionen. Detta är särskilt viktigt om du har utnyttjat rot- och rutavdrag tidigare.
 2. För det andra bör du ta reda på vilka typer av arbeten som berättigar till skattereduktion och vilka villkor som gäller för ditt bostadsområde. Du kan läsa om godkända arbeten på Skatteverkets webbplats under Godkända arbeten – grön teknik.
 3. Slutligen är det viktigt att det företag du anlitar för att utföra arbetet uppfyller vissa krav för att du ska kunna få skattereduktion. Kontrollera därför att företaget uppfyller Skatteverkets krav på godkännande för installation av grön teknik.
Hur gör jag för att ta del av skattereduktionen?

Om du är berättigad till skattereduktion är det viktigt att känna till följande:

 

Det företag du anlitar för installationen av grön teknik ska göra avdrag för skattereduktionen på fakturan för arbete och material. Det är därför viktigt att du ger företaget korrekta uppgifter.

 

När installationen är slutförd och betald ska företaget ansöka om utbetalning av skattereduktionen från Skatteverket. Ansökan måste vara inskickad senast den 31 januari året efter betalningen för installationen.

 

Den skattereduktion som du har beviljats under året kommer att förtryckas på din deklaration nästa år. Du kan begära din slutgiltiga skattereduktion när du har godkänt din deklaration. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget är korrekt.

Hur gör jag för att själv använda elen?

Under perioder då din solcellsinstallation producerar mer el än vad du själv använder, till exempel under soliga dagar när du inte är hemma, kan du som elproducent mata in överskottsel på elnätet.

 

För att sälja din överskottsel och få betalt för den behöver du teckna ett avtal med en elhandelsleverantör som är villig att köpa din överskottsel. Om du räknas som en mikroproducent är elhandelsleverantören skyldig att ta emot din överskottsel, men de är inte skyldiga att ingå ett avtal med dig för att betala för den. Du kan läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter enligt ellagen på Skatteverkets webbplats.

Hur mycket kan jag få för min överskottsel?

Du kan sälja överskottsel från din solcellsanläggning genom att teckna avtal med en elhandelsleverantör. Elhandelsföretag köper normalt sett in el från NordPools elbörs för att sedan sälja vidare till sina kunder.

 

Priset på överskottsel beror på tillgång och efterfrågan och är oftast högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort. Många elhandelsföretag köper överskottsel till spotpris, vilket är elpriset på NordPools elbörs minus en liten rabatt. Vissa företag erbjuder även speciella avtal, till exempel högre ersättning under avtalets första år.

 

När du jämför erbjudanden från olika elhandelsbolag är det viktigt att se över vilka villkor som gäller. Vissa elhandelsleverantörer kan kräva att du både säljer och köper el av dem. Ta därför reda på vilket elhandelsföretag som erbjuder de bästa villkoren för dig.

Förutom priset som du kan få för din överskottsel från elhandelsföretaget kan du också få:

 • Skattereduktion
 • Ersättning från ditt elnätsbolag för inmatning av el på nätet
 • Pris för elcertifikat och ursprungsgarantier (OBS! Ny elproduktion som kommer på plats efter den 1 januari 2022 är inte berättigad till elcertifikat)

Installation

Behöver jag bygglov för installationen?

Innan du installerar solceller är det viktigt att ta reda på om installationen kräver bygglov eller en anmälan till kommunen. Du kan ta reda på detta genom att kontakta kommunens bygglovsavdelning. Om bygglov eller anmälan krävs måste du vänta på ett startbesked innan du börjar installera.

 

Även om din installation inte kräver bygglov eller en anmälan till kommunen finns det vissa samhällskrav som måste uppfyllas för ändringar av byggnader. Detta inkluderar krav på byggnadens utformning, hållfasthet och brandskydd. Det är alltid du som utför eller anlitar någon för att utföra installationen som är ansvarig för att uppfylla dessa krav.

 

Läs vår guide om bygglov

Vad ska jag tänka på vid val av leverantör?

När du är redo att kontakta en leverantör av en solcellsanläggning finns det många saker att tänka på. Här är några tips att överväga före din första kontakt och när du väljer en leverantör. Om du äger en näringsfastighet kan du behöva genomföra en upphandling beroende på investeringens storlek.

 

 1. Behov: Bestäm dina behov för solcellsanläggningen, såsom vilken storlek du behöver och hur mycket energi du vill producera. Detta kan hjälpa dig att hitta rätt leverantör som kan leverera en anläggning som passar dina behov.

 2. Budget: Bestäm din budget för solcellsanläggningen. Detta kan hjälpa dig att välja en leverantör som kan erbjuda en lösning inom din budget.

 3. Erfarenhet: Kontrollera leverantörens erfarenhet och omdömen från andra kunder. En erfaren leverantör kan hjälpa dig att undvika problem och göra installationen smidigare.

 4. Garantier: Kontrollera vilka garantier som erbjuds av leverantören för solcellsanläggningen och dess komponenter, såsom paneler och omvandlare.

 5. Referenser: Be om referenser från tidigare kunder för att få en uppfattning om leverantörens kvalitet och pålitlighet.

 6. Installation: Fråga om installationen av solcellsanläggningen ingår i priset eller om det är en separat kostnad. Kontrollera också om leverantören kan hantera alla tillstånd som krävs för installationen.

 7. Service och underhåll: Kontrollera vilken service och underhåll som erbjuds av leverantören efter installationen, såsom rengöring och reparationsarbeten.

 

Hitta en leverantör i ditt område här

Vilka typer av fel kan jag reklamera?

Du har rätt att reklamera en produkt om den har något fel. Säljaren är dock bara ansvarig om felet fanns redan från början, det vill säga att det fanns ett fel på produkten när du fick den.

 

Om felet beror på vanvård, onormal användning (som handhavandefel), en olycka eller liknande kan säljaren inte hållas ansvarig.

Får jag själv montera en solcellsanläggning?

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att utföra något av elinstallationsarbetet för en solcellsanläggning själv, förutom om du är en auktoriserad elinstallatör (minst AL enligt 3 § i ELSÄK-FS 2017:4). Detta är för att skydda dig och eventuella tredje personer mot elchocker och brand. För installationen krävs ett registrerat elinstallationsföretag med rätt verksamhetstyp. I princip allt arbete vid installationen av en solcellsanläggning klassas som elinstallationsarbete, förutom montering av stativ eller fästen i fall där de saknar elsäkerhetsegenskaper. Detta gäller också för koppling av solpanelernas snabbkopplingsdon och installation av kablage.

Hur jämför jag solceller och växelriktare från olika leverantörer?

I de förfrågningar du gjort kan innehållet och modellerna för växelriktare och solpaneler variera. Här nedan ser du minimivärdena som utrustningen inte bör gå under.

När det gäller växelriktare bör dessa uppfylla följande krav:

Produktgaranti: 5 år

Effektivitet: 90 %

Livstid: Ungefär 15 år

För solpaneler gäller dessa minimikrav:

Produktgaranti: 10 år

Effektivitet: 10 %

Produktionsgaranti: 15 år

Effektgaranti efter 20 år: 80 % eller högre av nominell effekt

Livstid: Ungefär 25 år 

De solpaneler som väljs bör vara certifierade. För att få säljas inom EU är det ett krav att de är CE-märkta. 

Drift & Underhåll

Hur underhåller jag min solcellsanläggning?

I dokumentationen som medföljer din installation bör det finnas information om hur du underhåller anläggningen. Se därför till att alltid behålla tillverkarens manualer och dokument.

 

Några enkla punkter för att kontrollera en solcellsanläggning kan inkludera:

 

 • Gå igenom din anläggning årligen, helst på våren efter att snön har smält.
 • Inspektera solpanelerna från marken för att upptäcka eventuella synliga skador.
 • Kontrollera att inga kablar ligger mot vassa kanter, särskilt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var observant på nötning, sprickor eller skador orsakade av gnagare.
 • Tänk på att solceller är känsliga. Trots att solcellerna befinner sig bakom glaset kan de få mikrosprickor vid hög belastning. Trampa aldrig på en modul. Jämnt fördelat tryck över modulen, som snö, är dock okej.
 • Finns det missfärgningar på modulerna? Kontakta din leverantör.
 • På en anläggning med platt läge (mindre än fem graders lutning) kan det över tid växa alger längst ner på modulerna. Torka av dem med en lätt fuktad trasa.
 • Kontrollera larmindikatorer på växelriktarna regelbundet.
 • Undersök efter tecken på att vatten läcker in. Vissa tillverkare kan ha krav på att du regelbundet testar funktionen hos komponenter som kan bryta strömmen till anläggningen om det behövs.
 • Genom att följa upp solcellsanläggningens produktion digitalt kan du själv se till att anläggningen producerar som den ska. Kontakta din leverantör om den inte gör det.

 

En grundläggande kontroll av anläggningen från marken är vanligtvis tillräcklig. Om du ändå går upp på taket är det viktigt att vara medveten om riskerna med arbetet, både med tanke på att solcellerna är strömförande och hala samt att arbetet utförs på hög höjd (risk för fall).

 

Läs vår guide om drift och underhåll här

Behöver jag rengöra mina solpaneler?

Vanligtvis behöver panelerna inte rengöras från smuts för produktionens skull. I Sverige är det vanligt att regn sköljer bort smuts och pollen naturligt.

 

Om det finns ett verkligt behov kan du eventuellt skölja av panelerna med lågtrycksvatten, men gör det endast om det verkligen behövs, eftersom det finns risk för kalkavlagringar om vattnet du använder är hårt.

Behöver jag skotta bort snö från solcellerna?

Vanligen behöver du inte skotta bort snö från solpanelerna. Snön påverkar oftast inte elproduktionen nämnvärt. Endast en liten del av solcellsanläggningens årliga produktion sker under vintermånaderna, så du förlorar inte mycket elproduktion om snön ligger kvar. Kostnaden för att avlägsna snön överstiger normalt sett värdet av den el som produceras. Dessutom finns det risk för att både skada modulerna och att du själv ramlar och skadar dig. Om du har lutande paneler kommer vårsolens värme att få snön att glida av solcellerna.

Om det däremot faller stora mängder snö kan det vara nödvändigt att skotta bort snön från taket och försiktigt borsta bort snö från solcellsmodulerna för att skydda både panelerna och taket. I sådana fall är det viktigt att den som rör sig på taket använder säkerhetsutrustning för att förhindra fallolyckor.

 

Det varierar mellan moduler hur mycket snö de klarar av, och vissa modeller är konstruerade för att tåla särskilt höga belastningar. Det är klokt att undersöka vilken snölast systemet kan hantera innan du köper och monterar det.

Vad gäller vid avveckling av en solcellsanläggning?

Eftersom demontering innebär elektriskt arbete krävs att ett registrerat elinstallationsföretag utför arbetet. Några aspekter du och elinstallationsföretaget bör beakta är:

Solceller kan inte stängas av. De genererar alltid elektricitet när de är belysta, vilket innebär att det kan finnas risk för farlig spänning från solcellerna. Det kan också finnas laddade komponenter i växelriktaren som måste urladdas innan arbetet påbörjas. Elnätsföretaget bör informeras om att anläggningen kopplas bort från elnätet.

 

Hur ska solcellsanläggningens olika delar återvinnas?

I Sverige är det idag vanligast att lämna solcellerna till återvinning via kommunala återvinningscentraler. Dessa samlar i sin tur in elektroniska produkter till ett av Naturvårdsverket godkänt insamlingssystem för elektroniskt avfall.

 

Återförsäljaren eller tillverkaren ska informera dig om vart produkten ska lämnas när den är uttjänt.

Vad händer med solcellsanläggningen när jag flyttar?

När fastigheten säljs inklusive solcellsanläggningen blir den nya fastighetsägaren anläggningsinnehavare. Därför bör du överväga följande:

 

 • Om du får elcertifikat och/eller ursprungsgarantier för elen som solcellsanläggningen producerar, behöver du som tidigare innehavare genomföra ett ägarbyte av anläggningen.
 • Finns det ett försäljningsavtal som du behöver avsluta eller överföra till den nya ägaren?
 • Precis som när du flyttar från en bostad utan en solcellsanläggning behöver du även säga upp både elhandelsavtal och elnätsabonnemang.
 • Överlämna dokumentation om anläggningen och skötselinstruktioner till den nya anläggningsägaren.

Energilagring

Är batterilagring lönsamt?

Att investera i batterilagring till en villa med nätanslutna solceller är generellt sett inte ekonomiskt lönsamt om du endast räknar med vinster från att använda egen el istället för att köpa el och sälja överskottsel. Detta beror på att investeringskostnaderna för batterilagring är höga och återbetalningstiden är för lång.

 

Men om du har stora kostnader vid elavbrott och många elavbrott per år kan det vara lönsamt att investera i batterilagring. Då kan du använda batterilagringen som backup för att ha tillgång till el när nätet går ner. Det är viktigt att notera att även i detta fall kan det vara nödvändigt att ha tillgång till elnätet för att ladda batterilagringen vid längre elavbrott.

 

Som med alla investeringar är det viktigt att noga överväga kostnaderna och fördelarna för ditt specifika scenario innan du fattar beslut. 

Läs vår guide om lönsamheten med  solcellsbattier

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri kostar vanligtvis från 6 100 kronor per lagringskapacitet i kWh och uppåt beroende på märke och modell. Till exempel kostar ett solcellsbatteri på 10 kWh runt 65 000 kronor utan grönt avdrag. Med grönt avdrag på 48,5 % ligger priset på ungefär 33 500 kronor. Det är viktigt att notera att priserna kan variera beroende på marknadsförhållandena och tillgången på batterilagring.

 

Det är alltid bäst att göra en noggrann prisjämförelse och överväga alla faktorer innan du fattar beslut om att investera i solcellsbatteri.

Hur länge håller ett solcellsbatteri?

Vanligtvis håller ett solcellsbatteri enligt garantitiden i 8-10 år. Det finns dock även dyrare batterier som utlovar en längre hållbarhet på upp till 27 år. Efter denna tid kan det finnas runt 60% av lagringskapaciteten kvar, men det kan variera beroende på faktorer som användning, underhåll och temperaturförhållanden. Det är alltid bäst att läsa igenom garantivillkoren och följa tillverkarens rekommendationer för att säkerställa att ditt solcellsbatteri har en så lång och hållbar livslängd som möjligt.